58SRC现金兑换发放流程
58安全应急响应中心 最后更新于 2021-01-23 11:46:19

 

 

1、兑换地址:

 

https://security.58.com/gift/

 

 

 

2、兑换方式:

 

登录58SRC账号→找到礼品兑换板块→点击兑换即可

 

 

 

3、打款方式:

 

企业微信打款到个人微信

 

注:微信打款有限制,每天个人以及单次打款均不能超过2万元,所以兑换的小伙伴们,单笔兑换金额应小于2万元,可以分多笔订单兑换哦!

 

 

4、打款时间:

除特殊情况,白帽子兑换并完成关注公众号及用户认证后,2个工作日内会收到现金打款,如有特殊情况,会58SRC平台发消息告知。

 

 

5、你能收到钱的最最最关键的一步:

 

关注微信公众号:58SRC礼品兑换中心

 

并且!!!完成用户认证!

 

愣着干啥?!赶紧关注它!

 

      ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 

不关注,不用户认证,钱无法到你的微信账户哟!

 

 

心动不如行动,速速来挖洞~